Barolo

บาร์โรโล่ (Barolo) เป็นเขตผลิตไวน์ระดับพระกาฬ หนึ่งในสองของแคว้น ปิเอมอนเต้ (Piemonte) ในอดีตกาลเคยเป็นเขตผลิตไวน์หวานมาก่อน เพิ่งมามีข้อกำหนดกฏเกณฑ์ว่าให้ทำเป็นไวน์ ดรายในปี 1840 ได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตไวน์ที่ควบคุมคุณภาพแหล่งผลิต DOC (Denominazione di Origine Controllata) ในปี 1966 และได้เลื่อนชั้นขึ้นเป็นเกรด DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) ในปี 1980

View as ตะแกรง รายการ

44 Items

per page
  Michele Chiarlo Barolo Tortoniano

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Michele Chiarlo Barolo Cannubi DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Oddero Barolo Bussia Vigna Mondaca Riserva DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Oddero Barolo DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Ceretto Barolo "Brunate" BIO DOCG (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  MARCHESI DI BAROLO BAROLO DI BAROLO DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  G.D. Vajra Barolo Bricco delle Viole DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Pio Cesare Barolo Mosconi DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Marchesi Di Barolo Barbera d'Asti Rure DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Pio Cesare Barolo Ornato DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Marchesi Di Barolo Barbera d'Alba Peiragal DOC (Single Vineyard) (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Massolino Barolo DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Michele Chiarlo Barolo Cerequio

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Canti Estate Barolo DOCG 2014

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Batasiolo Barolo Riserva (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Batasiolo Barolo Vigneto Boscareto

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  La Biòca Monvigliero Barolo DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  La Biòca Aculei Barolo DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Poderi Luigi Einaudi Barolo Cannubi (Single Vineyards) DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Marchesi Di Barolo Moscato d'Asti DOCG Zagara

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Damilano Barolo "Liste" DOCG (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Ceretto Barolo "Bricco Rocche" DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Ceretto Barolo "Prapo" BIO DOCG (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Batasiolo Barolo Vigneto Cerequio

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Prunotto Bussia Barolo DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Prunotto Barolo DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  G.D. Vajra Barolo Albe DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Damilano Barolo "Cannubi" Riserva DOCG (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Damilano Barolo "Cannubi" DOCG (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Damilano Barolo "Lecinquevigne" DOCG (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Sandrone Barolo "Le Vigne" DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Batasiolo Barolo "Com'Eravamo" DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  La Spinetta Barolo "Campe" DOCG (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  La Spinetta Barolo "Garretti" DOCG (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Sandrone Barolo "Cannubi Boschis" DOCG 2009

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Poderi Aldo Conterno Barolo Bussia DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Pio Cesare Barolo DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Paolo Scavino Barolo Bric Del Fiasc Docg (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Paolo Scavino Barolo Carobric Docg (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Paolo Scavino Barolo Docg (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Batasiolo Barolo Brunate DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Bartolo Mascarello Barolo DOCG

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Massolino Barolo Parafada D.o.C.G. (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

  Massolino Barolo Parussi DOCG (Wine)

  งดจำหน่ายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

View as ตะแกรง รายการ

44 Items

per page