Rioja Wine Academy เปิดหลักสูตรเรียนไวน์ e-Learning ฟรี

24 กุมภาพันธ์ 2020
Rioja Wine Academy เปิดหลักสูตรเรียนไวน์ e-Learning ฟรี
Posted in: Wine News
More from this author
By WINE-NOW

 

The Rioja Regulatory Council (สภาไวน์ริโอฮา) ได้เปิดตัว Rioja Wine Academy โครงการ e-Learning ที่เปิดสอนหลักสูตรอาชีพด้านไวน์ริโอฮาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของ Rioja Wine Academy คือ การมอบเครื่องมือการศึกษาที่ครอบคลุม สำหรับทุกคนที่ทำงานด้านการขาย การจัดจำหน่ายและการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิภาคและไวน์ริโอฮาอย่างครบถ้วน โดย The Rioja Regulatory Council เปิดตัวในปี 2559 และนับตั้งแต่เริ่มต้นหลักสูตร ได้มีผู้สำเร็จการศึกษาจนได้ประกาศนียบัตร ถึง 100 คน จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก 

ปัจจุบัน Rioja Wine Academy ได้เปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

1. Rioja wine diploma(ประกาศนียบัตรไวน์ริโอฮา)
2. A diploma in Rioja wine for trade and distribution (ประกาศนียบัตรด้านไวน์ริโอฮาเพื่อการค้าและการจัดจำหน่าย)
3. A diploma in Rioja wine tourism (ประกาศนียบัตรการท่องเที่ยวริโอฮา)
4. A Rioja wine certified educator (หลักสูตรการศึกษาไวน์ริโอฮา)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียน ได้ที่  https://riojawineacademy.com/en/home

อ้างอิง : 
https://www.thedrinksbusiness.com
https://wineindustryadvisor.com